Henkilötietojenne suojaaminen on meille tärkeää, ja olemme sitoutuneet voimassa olevan lainsädäännön edellyttämällä tavalla huolehtimaan henkilötietojenne asianmukaisesta suojaamisesta. Tässä tietosuojaselosteessa määrittelemme, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

1 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjä: Oulun Aaria Kodit Oy, y-tunnus 1472521-3

Osoite: Isokatu 28 A 17, 90100 Oulu

Puhelinnumero: 0400 299 897 (Olavi Nousiainen)

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Olavi Nousiainen (olli@aariakodit.fi)

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme henkilötietoja asiakkaamme kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanemiseen, asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin toimiin (kuten asiakaspalveluun ja siihen liittyvään viestintään), sekä palveluidemme myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurannan toteuttamiseen. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja toteuttaaksemme lakisääteiset velvollisuutemme, kuten asiakkaan tunnistetietojen taltiointi kirjanpitolain täyttämiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhdetta koskevan sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös oikeutettuun etuun. 

4 MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME

Käsittelemme asiakkaistamme sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja. Näitä ovat nimi (tai yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi), henkilötunnus, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi viranomaisille lakisääteisissä asioissa.

Mikäli järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

6 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen ajan ja 7 vuotta sen jälkeen. Asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden tietojen säilyttäminen myynti- ja markkinointitarkoituksiin tarkastetaan tarpeellisin väliajoin. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan tietojen tarkastamisen yhteydessä, tai kun se muutoin katsotaan tarpeelliseksi. 

8 HENKILÖTIETOJEN TIETOLÄHTEET

Keräämme käsittelemämme henkilötiedot lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

9 HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöstömme edustajat, joiden toimenkuvaan kuuluu käsitellä kyseisiä tietoja. Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Olemme valinneet käyttämämme alihankkijat (kuten IT-tuki) huolellisesti ja olemme sopineet heidän kanssaan tietojen käsittelyn luottamuksellisuudesta asianmukaisilla salassapitosopimuksilla.

10 REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, epätarkat, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisteröity voi myös halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot. Mikäli henkilötietoja käsitellään suostumukseen perustuen (esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi), rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamansa suostumus. Käyttäessään voimassaolevan lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan rekisteröidyn tulee olla yhteydessä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 yksilöityyn yhteyshenkilöön.

Ratkaisemme mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Rekisteröidyllä on kuitenkin halutessaan oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyn epäkohdista valvontaviranomaiselle.

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.